Eluned

Eluned Morgan AC

Gweinidog Y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Cafodd Eluned Morgan ei geni ym 1967 yn Nhrelái, Caerdydd. Cafodd ei haddysg yn ysgol gyfun Gymraeg Glantaf. Enillodd ysgoloriaeth i Goleg Iwerydd a gradd mewn Astudiaethau Ewropeaidd o Brifysgol Hull. Bu’n gweithio fel ymchwilydd i S4C, Agenda a’r BBC. Dechreuodd gyrfa wleidyddol Eluned yn 27 oed pan gafodd ei hethol fel aelod ieuengaf Senedd Ewrop ym 1994. Hi oedd y bumed merch yng Nghymru i gael ei hethol i rôl wleidyddol lawnamser, a’r gwleidydd llawnamser cyntaf yng Nghymru i gael babi tra oedd hi yn ei swydd. Cynrychiolodd Gymru ar ran y Blaid Lafur o 1994 i 2009. Yn y rôl hon, bu’n llefarydd Llafur ar ddiwydiant, gwyddoniaeth ac ynni, ac yn llefarydd ar ran y Grŵp Sosialaidd o 200 o bobl ar faterion yn ymwneud â Rheoli’r Gyllideb. Ysgrifennodd y Papur Gwyrdd ar ynni ar ran Senedd Ewrop ac arweiniodd drafodaethau’r Senedd ar y Gyfarwyddeb Drydan lle sicrhaodd hawliau newydd ar gyfer cwsmeriaid a mynnu bod Aelod-wladwriaethau’r UE yn mynd i’r afael â thlodi tanwydd. O ddiwedd 2009 tan fis Gorffennaf 2013, gweithiodd fel Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Cenedlaethol Cymru SSE (SWALEC), un o gwmnïau ynni mwyaf y DU. Yn ystod 2013-2016, gwasanaethodd Eluned Morgan fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Gymru yn Nhŷ’r Arglwyddi, ac o 2014-2016 gwasanaethodd fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Faterion Tramor. Fe’i hanrhydeddwyd yn arglwyddes yn 2011, a’i henw ffurfiol yw’r Farwnes Morgan o Drelái. Etholwyd Eluned Morgan i’r Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 2016 fel aelod rhanbarthol dros y Canolbarth a’r Gorllewin.

Polly Billington

Polly Billington yw Cyfarwyddwr UK100 – rhwydwaith o ddinasoedd ac awdurdodau lleol yn y DU sy’n ymrwymedig i ynni glân 100%. Bu gynt yn gynghorydd arbennig gyda DECC 2008-10 ac yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu ar gyfer ymgyrch Sadiq Khan i gael ei ddewis yn ymgeisydd Llafur ar gyfer swydd Maer Llundain. Hi wnaeth ddyfeisio ymgyrch Llundain 100% a’i harwain a llwyddodd i argyhoeddi Zac Goldsmith a Sadiq i ymrwymo i sicrhau bod Llundain yn mabwysiadu ynni glân 100%. Mae ganddi 15 mlynedd o brofiad fel newyddiadurwr yn y BBC. Hi oedd Gohebydd Gwleidyddol cyntaf Newsbeat Radio 1 ac ar raglen Today Radio 4. Roedd hi hefyd yn Bennaeth Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd i Gyngor ar Bopeth. Yn ystod ymgyrch y refferendwm, roedd hi’n Gyfarwyddwr Ymgyrch yr Amgylcheddwyr ar gyfer Ewrop

Keith Clarke CBE

Mae Keith wedi gweithio ym mhob sector o’r diwydiant adeiladu yn y DU ac yn rhyngwladol ac mae ganddo fwy na deugain mlynedd o brofiad yn y maes. Ymddeolodd o WS Atkins yn 2011 ar ôl arwain y busnes at dwf sylweddol. Mae ei rolau presennol yn cynnwys Cadeirydd Forum for the Future a Chyfarwyddwr Anweithredol Sirius Minerals. Mae hefyd yn Aelod o’r Bwrdd Cynghori, y Sefydliad Newid Amgylcheddol, Rhydychen, yn Gyfarwyddwr Constructionarium ac yn Gyfarwyddwr Menywod mewn Eiddo.